Algemene voorwaarden

1. Definities

In de algemene voorwaarden (AV) wordt verstaan onder:

– Diëtist: in het bezit van een HBO diploma Voeding en diëtetiek en ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici, handelende als zelfstandig gevestigd diëtist;
– Opdrachtgever: alle cliënten of andere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Diëtist Kristen – Eten op Gevoel diensten verricht, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers, met wie Diëtist Kristen – Eten op Gevoel een overeenkomst aangaat;
– Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Diëtist Kristen – Eten op Gevoel en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en / of aanvulling daarop;
– Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtist voor of ten behoeve van een cliënt verricht;
– Cliënt: degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
– Partijen: Diëtist Kristen – Eten op Gevoel en opdrachtgever samen.
De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, Opdrachtgever, Overeenkomst, Diensten, Cliënt en Partijen.

2. Algemeen
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Nederlands recht en er is een nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen voor eventuele geschillen.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Diëtist Kristen – Eten op Gevoel.
2.3 Diëtist Kristen – Eten op Gevoel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk medegedeeld. De opdrachtgever/cliënt is gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

3. Tarieven en betaling
3.1 Voor de behandeling aanvangt deelt Diëtist Kristen – Eten op Gevoel de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.
3.2 Voor het betalen van de factuur hanteert Diëtist Kristen – Eten op Gevoel een betalingstermijn van 14 werkdagen. Het factuurnummer dient altijd bij de bankoverschrijving vermeld te worden, m.u.v. vooruitbetaling bij een pro forma factuur. Zonder factuurnummer kan de betaling niet worden verwerkt en wordt de factuur beschouwd als onbetaald.

4. Gevolgen niet volledig of tijdig betalen
4.1 Diëtist Kristen – Eten op Gevoel heeft het recht om bij wanbetaling van de opdrachtgever/cliënt onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. Alle kosten die verband houden met de inning van deze kosten worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever/cliënt. Onder deze kosten worden ook verstaan de kosten van incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.
4.2 Diëtist Kristen – Eten op Gevoel heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever/cliënt te ontbinden, indien deze zijn betalingsverplichtingen niet volledig of niet tijdig nakomt.

5. Declaraties
Diëtist Kristen – Eten op Gevoel stuurt de factuur naar de opdrachtgever/cliënt. De opdrachtgever/cliënt is zelf verantwoordelijk voor de declaratie van (een deel van) de kosten van de factuur bij de zorgverzekeraar.

6. Verhindering
6.1. Indien de opdrachtgever/ cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Afzegging dient persoonlijk, via de telefoon of via de e-mail te worden gedaan. Afzegging is ook mogelijk in het weekend en op nationale feestdagen. Een niet tijdig afgezegde of vergeten afspraak wordt in rekening gebracht.
6.2. Wanneer de opdrachtgever/cliënt te laat op de afspraak verschijnt, heeft de diëtist het recht om de afspraak niet door te laten gaan of het volledige bedrag in rekening te brengen bij een sessie van minimaal de helft van de afgesproken tijd.
6.3. Diëtist Kristen – Eten op Gevoel is ten allen tijde gerechtigd om afspraken met cliënt, zonder opgaaf van reden, binnen 24 uur af te zeggen of te wijzigen.

7. Wijzing van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de behandelovereenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de behandelovereenkomst aan.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Diëtist Kristen – Eten op Gevoel is niet aansprakelijk voor welke schade ook, ontstaan door of in verband met de door haar verrichte diensten, uitgezonderd bij opzet of grove fout. De aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot de factuurwaarde van het gedeelte van de dienstverlening waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.2 Diëtist Kristen – Eten op Gevoel is niet aansprakelijk voor de veiligheid bij het versturen van persoonlijke informatie via internet door opdrachtgever/cliënt; eveneens voor schade ten gevolge van het zoekraken van schriftelijke of elektronische documenten.
8.3 Elk recht van de opdrachtgever/cliënt op schadevergoeding van Diëtist Kristen – Eten op Gevoel vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

9. Klachten
Indien de klant ontevreden is over een product of dienstverlening van Diëtist Kristen – Eten op Gevoel, deelt de opdrachtgever/cliënt dit zo spoedig mogelijk mee aan Diëtist Kristen – Eten op Gevoel en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen. Wanneer dit niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de opdrachtgever/cliënt een klacht indienen bij Wkkgz. 

10 Overmacht
10.1 Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Diëtist Kristen – Eten op Gevoel verplichtingen naar de opdrachtgever/cliënt niet kan nakomen, dan mogen beide partijen de overeenkomst 30 dagen na start van de overmachtssituatie schriftelijk ontbinden.
10.2 Diëtist Kristen – Eten op Gevoel is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

11. Intellectueel eigendom
11.1 Diëtist Kristen – Eten op Gevoel of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de site en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de site.
11.2 Alle rechten zijn voorbehouden Tenzij er bij specifieke inhoud iets anders is aangegeven, wordt geen licentie of enig ander recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat je zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen inhoud van deze site, in welke vorm dan ook zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, verspreiden, opnemen in enig elektronisch medium, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, te gelde maken, verkopen, op de markt brengen of commercialiseren, behalve en alleen voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).

12. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
12.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
12.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Diëtist Kristen – Eten op Gevoel bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
12.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Opgesteld op: 21 april 2022
Laatste aanpassing: 12 maart 2024

Diëtist Kristen - Eten op Gevoel
KvK nummer: 85647381


Lid van de DCN,
Geregistreerd diëtist in KP
© 2024 Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Privacy
Dietist Kristen

Hi, Heb je een vraag over intuïtief eten?

Stuur een berichtje